20 april 2017

Bijeenkomst over toegankelijkheid Drenthe op 10 mei

PvdA Drenthe wil dat Drenthe in 2020 de meest toegankelijke provincie is voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking (en dat andere provincies op de voet volgen). Daartoe ontwikkelt de Werkgroep Toegankelijkheid tal van activiteiten en initiatieven. Eén daarvan is een bijeenkomst op 10 mei 2017.

Programma:
 • Welkom door dagvoorzitter Jacob Bruintjes en uitleg over de opzet van de bijeenkomst.
 • De rol van het College voor de Rechten van de Mens
  Inleiding door Dick Houtzager, lid van het college.
  Aansluitend discussie.
 • De Werkgroep Toegankelijkheid Drenthe vertelt kort over de intentie om Drenthe de meest toegankelijke provincie te maken.
  Korte presentatie van enkele acties en activiteiten, die de afgelopen tijd in Drentse gemeenten hebben plaats gevonden ter verbetering van de toegankelijkheid.
 • Een lange pauze, waarin de aanwezigen met elkaar kunnen spreken over al ondernomen en nog te ondernemen activiteiten en acties.
 • Visie MEE op ‘hoe mensen met beperkingen zelf betrekken bij het vorm geven van hun eigen leefwereld’
  Inleiding door Mirjam Sterk, directeur van MEE NL.
  Aansluitend discussie.
 • Is een vorm van samenwerking binnen Drenthe tussen de lokale, representatieve groepen van mensen met een beperking gewenst en mogelijk?
 • Conclusies en slotwoord door Jacob Bruintjes

Locatie en tijd

De bijeenkomst wordt gehouden in Het Karspelhuis, Karspelstraat 3, 9411 ND Beilen
Aanvang 16.00 uur; beoogde eindtijd 20.00 uur, afhankelijk van de duur van de discussie.

Organisatie en genodigden

De bijeenkomst wordt namens PvdA Drenthe georganiseerd door de Drentse PvdA Werkgroep Toegankelijkheid, bestaande uit de woordvoerders ‘toegankelijkheid’ van de fracties van de PvdA in Provinciale Staten en in de 12 Drentse gemeenteraden.

Welkom zijn:

 • De door de werkgroep aangewezen lokale groepen van mensen met een lichamelijke, verstandelijke en psychische beperking, die representatief zijn voor de inwoners met een beperking in de gemeente en die gesprekspartner willen zijn van de gemeente. Wanneer een dergelijke groep in een gemeente niet bestaat, is gezocht naar ‘next best’ vertegenwoordigers.
 • Alle leden van Provinciale Staten en de Drentse gemeenteraden.
 • Adviseurs van de werkgroep en enkele gasten, waaronder uit de naburige provincies Fryslân, Groningen en Overijssel.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk.


Informatie over de inleiders en gespreksleider

Dick Houtzager

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.

Dick Houtzager werkt sinds begin 2010 bij de Commissie Gelijke Behandeling, het huidige College voor de Rechten van de Mens. Eerder deed Dick Houtzager ervaring op als rechtshulpverlener en werkte hij in Pakistan en Tanzania. Na terugkeer uit Afrika specialiseerde hij zich in het Europees en internationaal recht, met speciale aandacht voor de thema’s ras en handicap. Bij Art.1 deed hij ervaring op met onderzoek en voorlichting. Hij is enkele jaren voorzitter geweest van SOLGU, een belangenbehartiger voor mensen met een handicap. Naast zijn werk bij het College is Dick Houtzager redactielid van het Journaal Vreemdelingenrecht en lid van de Permanente Commissie van deskundigen in het internationaal vreemdelingenrecht, de  Commissie Meijers.
(Beide alinea’s zijn overgenomen van de website van het College voor de Rechten van de Mens.)

Mirjam Sterk

MEE streeft naar een samenleving waarin mensen met een beperking allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op hun beperking. Waarin iedereen meetelt en waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden.

MEE is actief op landelijk en regionaal niveau. De 20 regionale MEE-organisaties werken samen met regionale partners om op lokaal niveau inclusie te bevorderen. Datzelfde doet het landelijk bureau MEE NL op landelijk niveau.

Mirjam Sterk  was van 23 mei 2002 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid voor het CDA. Zij was bestuursassistent van wethouder J. van der Tak van Rotterdam en daarvoor docent godsdienst en ethiek en redacteur bij de IKON. Mevrouw Sterk was als Kamerlid woordvoerster integratiebeleid en hield zich verder onder meer bezig met sociale zaken (armoedebeleid, arbeidsverhoudingen, Wajong, WSW, WW). Van november 2010 tot september 2012 was mevrouw Sterk vicefractievoorzitter van het CDA. In 2013-2015 was zij ambassadeur jeugdwerkloosheid.
(De eerste twee alinea’s zijn overgenomen van de website van MEE; de laatste alinea van de website van Politiek & Parlement.)

Jacob Bruintjes

Jacob is leraar Engels en Duits van opleiding. Hij was raadslid in Borger van 1988-1997, vanaf 1990 fractievoorzitter. Vanaf 1998 tot 2014 was hij wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Demografische Ontwikkeling van Borger-Odoorn (Drenthe). Hij staat bekend als ‘Koning Krimp’ vanwege zijn ideeën over het omgaan met de gevolgen van de krimpende bevolking in delen van Nederland.
Vanaf 2014 vervult Jacob Bruintjes talrijke bestuurlijke en adviesfuncties en is voorzitter van het Gewestelijk Bestuur van PvdA Drenthe.

Meer informatie?

Lees meer over de Drentse PvdA Werkgroep Toegankelijkheid.
Voor vragen over de bijeenkomst van 10 mei kunt u bellen of mailen naar Luuc Christensen, tel. 0521 38 05 48 en e-mail: christl@xs4all.nl