Door op 29 juni 2016

Breedband in heel Drenthe: bedrijven en burgers optimaal verbonden

De provincie Drenthe wil de komende jaren fors inzetten op de aanleg van breedband. Burgers en bedrijven profiteren daarmee van snel internet. Dat stimuleert het ondernemerschap en maakt sociaal-maatschappelijk veel mogelijk. Onze fractie steunt de plannen van Gedeputeerde Staten, met nog wel een aantal zorgpunten, zo gaf Ronald Koch aan. Onderstaand de bijdrage van Ronald.

Voor de PvdA-fractie is het uiterlijk in het voorjaar van 2019 aansluiten van heel Drenthe op breedband een belangrijk speerpunt uit het Collegeprogramma. Snel internet is van groot belang voor de bedrijven en de burgers van Drenthe, dat behoeft geen toelichting. Het is een basisvoorziening die net als gas, elektriciteit en water beschikbaar moet zijn voor elke Drent.

Nu heeft de provincie gelukkig al een aantal goede stappen gezet op dit terrein, met bijvoorbeeld de oprichting van de stichting Breedbandplatform Drenthe en diverse uitvoeringsregelingen. We zien in Drenthe inmiddels ook vele breedbandinitiatieven, waarbij een aantal initiatieven al vergevorderd is. Het is heel mooi om te zien hoe goed het uitgangspunt ‘gebruik maken van de lokale organisatiekracht’ heeft gewerkt. Fantastisch om te zien welke stappen al die lokale vrijwilligers hebben gezet en nog gaan zetten.

Provinciale Staten worden door de gedeputeerde goed op de hoogte gehouden van de voortgang in dit dossier in de Statenwerkgroep breedband. Duidelijk is voor de PvdA-fractie dat de gedeputeerde en ook het ambtelijk apparaat zich maximaal inspannen om het gestelde doel te halen. Dat is geen eenvoudige opgave, mede door de opstelling van een aantal marktpartijen en ook door de complicerende werking van de Europese staatsteunregels. Complimenten daarom aan de gedeputeerde, zijn ambtelijke ondersteuning en natuurlijk ook aan de directeur van het Breedbandplatform.

Het college van GS heeft eerder in de Investeringsagenda voorgesteld 9 miljoen uit trekken voor de breedband-aanpak. We worden nu gevraagd dat bedrag ter beschikking te stellen. De PvdA-fractie kan daarmee van harte instemmen en hoopt dat hiermee de geformuleerde ambitie kan worden gerealiseerd: heel Drenthe over drie jaar compleet aangesloten op snel internet.

We hebben wel zorgen over de veerkracht en het uithoudingsvermogen van de lokale initiatieven. We zien dat het ontplooien van lokale breedbandinitiatieven veel inzet en kennis vergt van de lokale vrijwilligers. Als het dan erg lang duurt om stappen te zetten in de daadwerkelijke realisatie van snel internet, kan het enthousiasme afnemen en kan uiteindelijk het initiatief vroegtijdig ten einde komen. We kunnen in bijlage 3 van de stukken zien dat er bij het initiatief van ‘Eco-Oostermoer verbindt’ in Eexterzandvoort en omgeving bijna één jaar zit tussen de leningaanvraag en de toekenning. Dat werkt natuurlijk niet motiverend! Welke mogelijkheden ziet de gedeputeerde om processen binnen de provinciale organisatie nog verder te versnellen?

Met inachtneming van voorgaande zorgen blijft het ook belangrijk telkens weer als provincie te herijken wat nodig is om de ambitie te realiseren. Moet bijvoorbeeld de rol van het Breedbandplatform dezelfde blijven als nu of niet? Kunnen we leren van andere provincies of niet? Wij hebben het vertrouwen dat de gedeputeerde hier scherp op blijft en ons tijdig informeert.

Gedeputeerde Henk Jumelet gaf aan dat de zorg over de veerkracht van lokale initiatieven terecht is. Via het Breedbandplatform wordt dit goed in de gaten gehouden. Het gaat om lastige processen: de provinciale organisatie heeft hier het laatste jaar een stevige slag in gemaakt, met bijvoorbeeld een helder aanspreekpunt binnen de provincie. 

Op 6 juli komt het voorstel voor het onderdeel Breedband van de Investeringsagenda terug voor besluitvorming in het Drents Parlement.