Cees Bijl over de Voorjaarsnota 2018

Door Kees de Graaf op 18 juni 2018

In de Voorjaarsnota kondigt het College van Gedeputeerde Staten de plannen aan voor het komende jaar, die in het najaar dan in de Begroting worden vastgelegd. Cees Bijl liet als gedeputeerde Financiën ook deze nota opstellen, die door Provinciale Staten met brede steun werd vastgesteld. Hoe kijkt hij hierop terug?

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota door Provinciale Staten was je zelf in Parijs, om de Koloniën van Weldadigheid onder de aandacht te brengen bij de landen van de Verenigde Naties die daarover straks gaan beslissen. Was dat niet vreemd?

‘We hebben het erover gehad in het college en je kunt uiteindelijk maar op een plek tegelijk zijn. In Parijs deed zich de kans voor om 17 van de 21 landen te spreken die straks in Bahrein beslissen over de UNESCO-werelderfgoedstatus van de Koloniën. Die konden we niet laten lopen. Daarbij kwam dat we in het voortraject de staten al hadden meegenomen in de inhoud van de Voorjaarsnota. Er stonden ook geen grote bezuinigingen of gevoelige onderwerpen in. Wel bijzonder was de steun voor FC Emmen voor de aanpak van het stadion; dat voorstel werd unaniem aangenomen.’

Dit was de laatste Voorjaarsnota in deze collegeperiode, waarin wijkt hij af van de vorige twee nota’s die onder jouw verantwoordelijkheid verschenen?

‘In de vorige twee nota’s voegden we extra geld toe aan de Investeringsagenda van dit college. Inmiddels hebben we zoveel projecten op gang gebracht dat het nu vooral zaak is om dat goed af te maken. De pannen staan op het vuur, het moet nu gaan koken. Met onze partners zoals de gemeenten is veel in gang gezet, kijk bijvoorbeeld naar de plannen voor het Binnenstadsfonds zoals die nu worden gemaakt. Dat is mooi om te zien. Bij het arbeidsmarktprogramma Vierkant voor Werk zien we vergelijkbare resultaten. De investeringen die wij als provincie plegen worden volop aangevuld door andere partijen. Zo kunnen we met elkaar Drenthe en de Drenten verder brengen.’

Bijzonder aan deze nota is wel dat jullie alvast vooruitkijken naar de komende jaren en daar ook geld voor bestemmen.

‘In het verleden was het inderdaad gebruikelijk dat budgetten naar nul werden teruggebracht in de aanloop naar een nieuwe periode van vier jaar. Wij hebben echter als college gezegd: we kunnen ons niet voorstellen dat er op terreinen als energie, water en infrastructuur de komende tijd niet verder wordt gewerkt in onze provincie. Daarom hebben we daar toch alvast bedragen opgenomen. De nieuwe staten kunnen dan beslissen of ze die handhaven of eventueel verlagen dan wel verhogen. Ook op cultureel gebied gebeurt dat; we geven initiatieven als Geopark Hondsrug en de Koloniën van Weldadigheid blijvende steun.’

Je hebt nog negen maanden te gaan als gedeputeerde in dit college. Wat staat er nog op je actielijst?

‘De UNESCO uiteraard, maar ook het goed in de gaten houden van de binnenstadsplannen. Ik begeleid zelf Assen, Beilen en Roden daarin. Verder aandacht voor de volkshuisvesting; onze PvdA-Statenfractie heeft gevraagd om een conferentie over het wonen in Drenthe. Die gaan we na de zomer organiseren. En verder werken we hard aan de “Regiodeal” die we met het Rijk willen sluiten. Dat is een overeenkomst over onder meer werkgelegenheid en arbeidsmarkt, maar ook over de veranderingen in onze bevolking en de gevolgen daarvan. Daar proberen we de steun van het Rijk voor te krijgen.’