De toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe

Door Rudolf Bosch op 27 januari 2019

Tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten op woensdag 23 januari ging het over de ziekenhuiszorg in Drenthe. De laatste tijd zien we dat deze zorg onder druk staat, mede omdat in Drenthe de bevolking afneemt. Hoe kijkt de Partij van de Arbeid hier tegenaan? Statenlid Rudolf Bosch: ‘De overheid dient ervoor te zorgen dat mensen – ook in dunbevolkte gebieden – zeker zijn van goede zorg die op tijd bereikbaar is.’

De recente sluiting van afdelingen voor acute zorg in ziekenhuizen in Drenthe – of de dreiging daarvan – leidt tot veel onrust in onze samenleving. Zie bijvoorbeeld de reacties in Hoogeveen en Stadskanaal, maar ook die rondom de gang van zaken bij de IJsselmeerziekenhuizen. En dat is begrijpelijk. Voor iedereen toegankelijke ziekenhuiszorg is iets wat tot de basisvoorzieningen in een welvarend land als Nederland behoort. Wie daaraan tornt, raakt mensen in hun zekerheid van goede zorg. Ook in het Drents Parlement zijn er zorgen over deze ontwikkelingen. De provinciale SP-fractie vroeg deze week aan haar collega-fracties welke visie zij hebben op de ziekenhuiszorg in Drenthe. Vooropgesteld: de PvdA deelt de zorgen van de SP over de bereikbaarheid van gespecialiseerde zorg, zeker daar waar het om spoedeisende medische zorg gaat. Hoe kunnen we die zorgen wegnemen?

De kwetsbaarheid van het Drentse zorglandschap vraagt volgens de PvdA om een goede coördinatie in de gehele ‘zorgketen’. Deze keten is zo sterk als de zwakste schakel: alle partijen moeten meedoen en het opleggen van oplossingen van bovenaf werkt niet. Wat de PvdA betreft is het dan ook van belang om niet als provinciale politiek voor de troepen uit te marcheren. Wij willen dan ook niet vóór maar mét de verschillende belanghebbende zorginstanties kijken naar een gedegen toekomstvisie. De PvdA heeft daarom samen met het CDA en de ChristenUnie de laatste tijd vooropgelopen in het organiseren van de provinciale ‘zorgtafel’. Aan deze tafel gaan partijen met elkaar in gesprek om samen te komen tot een toekomstvisie voor een Drents ‘zorglandschap’. Dit landschap moet niet alleen de kwaliteit maar ook de bereikbaarheid van de zorg in de regio garanderen – nu en in de toekomst. De PvdA vindt het positief dat verschillende zorgpartijen binnen de provincie inmiddels werken aan een dergelijke gezamenlijke toekomstvisie. Deze wordt naar verwachting in de komende weken gepresenteerd.

In de zorgketen levert iedereen een eigen bijdrage. De overheid – en dus ook de provincie – heeft een belangrijke coördinerende en regulerende rol. Wij moeten als provincie er bijvoorbeeld op blijven hameren – bij onze Tweede Kamerfracties én de minister – dat wet- en regelgeving voor de zorg in dun bevolkte gebieden anders kan uitpakken dan in de Randstad. Maatwerk kan nodig zijn om bereikbare zorg te kunnen blijven garanderen. Verder moeten we zeker ook kijken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van domotica; de inzet van slimme technologie om bijvoorbeeld zelfzorg en ondersteuning thuis te faciliteren. Ten aanzien van de ziekenhuiszorg zet de PvdA in op een snelle bereikbaarheid van acute medische zorg dichtbij. De rol van de huidige ziekenhuizen is daarin zeker niet bij voorbaat uitgespeeld. Voor de meer ‘planbare’ zorg hoeft een concentratie van de zorg geen belemmering te zijn. We kunnen ons voorstellen dat we samen kijken naar een centraal ziekenhuis voor complexe, hoogwaardige specialistische zorg op een goed bereikbare locatie in Drenthe, dat ook op termijn goede zorg kan blijven leveren. Bij dit alles is wel een goede coördinatie van belang tussen ziekenhuisbesturen (binnen de provincie maar ook die in Zwolle en Groningen, met een deel van hun verzorgingsgebied in Drenthe), zorgverzekeraars en eerste- en anderhalvelijnszorgverleners.

De PvdA vindt dat bij het eventueel concentreren van ziekenhuiszorg het nadrukkelijk om méér moet gaan dan alleen de interne bedrijfsvoering en overwegingen van efficiency. Dergelijke eenzijdige besluiten kunnen leiden tot het ontstaan van onverantwoorde blinde vlekken in ons zorglandschap. Dat hebben we gezien bij de besluiten over het nu al sluiten van bepaalde afdelingen: daarmee trekken we te vroeg de stutten al weg, voordat de nieuw draagconstructie staat. De PvdA ziet meer in een gezamenlijke aanpak, met de uitkomsten van de provinciale zorgtafel als vertrekpunt. Bovenal staat voor de PvdA voorop dat de overheid ervoor dient te zorgen dat mensen zeker zijn van goede zorg die op tijd bereikbaar is. Als die zekerheid geboden kan worden door onorthodoxe oplossingen staat de PvdA daar zeker open voor.

 

[beeld: Pixabay]

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch