Kabinet maakt het duurzame sportverenigingen wel héél moeilijk

10 december 2018

De laatste jaren is bijna iedere sportvereniging aan de slag gegaan om te verduurzamen. Sommige verenigingen zijn al heel ver, anderen hebben kleine stappen gezet. Het is in ieder geval ontzettend positief dat zoveel verenigingen werk maken van het terugdringen van hun energielasten. Het houdt de sport toegankelijk en betaalbaar. Sporten houdt onze samenleving gezond. Dat vraagt dan ook de volle steun van de overheid. In Drenthe lukt dat goed, maar in Den Haag kan het nog veel beter. 

In Drenthe krijgt de sport steun via Drenthe Sport Duurzaam. Vele sportverenigingen hebben ondertussen gebruik gemaakt van de gratis energiescans, de professionele ondersteuning en ook de goedkope financiering via de Drentse Energie Organisatie. In sommige Drentse gemeenten is ook de portemonnee getrokken door de gemeente, zoals in Assen, waar op initiatief van PvdA-wethouder Albert Smit collectief Led-veldverlichting is aangeschaft. In Drenthe kan het! Maar dan Den Haag. Deze coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie maakt het de sportverenigingen wel erg lastig. Op 3 onderdelen moet het echt anders:

  • Subsidie pas achteraf beschikbaar

Sportverenigingen kunnen de subsidie voor investeringen in verduurzamingsmaatregelen (onderdeel van de nieuwe  subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ per 1 januari 2019) niet vooraf aanvragen indien het subsidiebedrag lager is dan € 25.000. Voor investeringen in verduurzamingsmaatregelen kan maximaal 35% van de investering worden gesubsidieerd. Dus indien de investering waarvoor subsidie wordt aangevraagd lager is dan € 71.400 kan niet vooraf worden aangevraagd. Voor het overgrote deel van de sportverenigingen zijn de investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen en led veldverlichting veelal lager. Dus dienen de subsidieaanvragen achteraf te worden ingediend, waarbij ze worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het betekent dat er ook geen zekerheid is dat er subsidie komt wanneer een bestuur het besluit neemt om te investeren. Daarmee moeten sportverenigingen een groot risico nemen. Juist vrijwilligersorganisaties mogen zekerheid verwachten van de overheid.

  • Stapeling met gemeentelijke of provinciale subsidie niet mogelijk

In de nieuwe rijkssubsidie is de voorwaarde opgenomen dat stapeling met andere overheidssubsidies niet is toegestaan: “Een activiteit komt slechts eenmaal voor subsidie op grond van de onderhavige regeling of een uitkering op grond van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport in aanmerking”. Gemeenten of provincies die maatschappelijke verduurzaming ook willen ondersteunen, worden aan de ketting gelegd. En de sportvereniging is de dupe. Het betekent dat 65% van de investering door de vereniging zelf bij elkaar gebracht moet worden. Het maakt kwetsbare verenigingen nog kwetsbaarder.

  • Salderingsregeling wordt afgeschaft

Salderen is voor sportverenigingen van groot belang. Hun elektraverbruik vindt voor het grootste deel plaats op momenten dat zonnepanelen geen stroom opwekken. Zonder saldering loopt de terugverdientijd onacceptabel hoog op.

Ik zou in Drenthe graag een collectiviteitssubsidie in willen stellen voor sportverenigingen. Een subsidie die (procentueel) oploopt wanneer meer verenigingen gezamenlijk bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers of Led-veldverlichting aanschaffen. Het is een logische vervolgstap op het huidige Drentse aanbod. Verenigingen zijn er ook aan toe. Maar de voorwaarden die door dit kabinet zijn gesteld, lijken zo’n subsidie onmogelijk te maken. Ik zou graag duidelijkheid willen hebben vanuit Den Haag welke mogelijkheden gemeenten en provincies wél hebben. Het kan toch niet waar zijn dat, omdat vanuit Den Haag niet werkende regelingen worden ingesteld, we ook in Drenthe de enthousiaste sportverenigingen niet kunnen bedienen? De sport verdient meer!

Peter Zwiers, Statenlid PvdA Drenthe