Door Peter Zwiers op 29 maart 2017

Provincie: asbestdaken versneld vervangen

In 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland zijn verwijderd. De provincie Drenthe stopt, na een motie van PS, nu zelf extra geld in deze sanering: 3,5 miljoen euro. Onze Statenfractie is er enthousiast over, maar roept de provincie ook op om extra inzet van het Rijk te vragen. De PvdA-Statenfractie zal daar op 19 april een motie voor indienen.

‘Een ambitieus plan om te zorgen dat Drenthe asbestvrij wordt. Daar wordt de PvdA enthousiast van.’, zo gaf ons Statenfractielid Peter Zwiers vandaag aan tijdens de vergadering van de Commissie Omgevingsbeleid. ‘Samen met meerdere partijen pleiten we al vele jaren voor een bredere aanpak. Het is jammer dat de regeling, dankzij het Rijk, tot op heden beperkt is gebleven tot agrarische en voormalige agrarische bebouwing.’

De provincie Drenthe neemt nu het voortouw om een versnelling in de sanering te realiseren. Het lijkt zelfs op pionierwerk. En pioniers zijn juist vaak meer geld kwijt dan de volgers, aldus Peter Zwiers. ‘Dat roept ook meteen de vraag op of het Rijk niet extra bij zou moeten dragen aan de ambities van Drenthe. Daarbij kan ook worden meegenomen dat Drenthe wel eens relatief veel asbesthoudende daken kan hebben vanwege de vele agrarische bebouwing. Het Rijk kan er dus best wat aan hebben hier een goede pilot uit te rollen. Want laten we niet vergeten dat we hier bezig zijn een Rijksprobleem op te lossen.’ De PvdA-fractie komt op 19 april bij de vergadering van Provinciale Staten met een motie waarin het Rijk zal worden opgeroepen om de Drentse ambitie extra te ondersteunen.

De provincie moet zelf echter ook het goede voorbeeld geven: ‘Gelet op de hoge ambitie is het bijna verrassend dat de provincie zelf nog gebouwen heeft met asbestdaken. Wat de PvdA betreft gaan we deze vandaag nog vervangen, zodat de provincie Drenthe als eerste provincie kan uitroepen dat zij asbestvrij is. Maak de ambitie maar zichtbaar!’ De koppeling met duurzame energie vindt de PvdA een goede zaak: ‘Wij denken dat we vanaf de start van het programma meteen helder moeten hebben hoe we die combinaties maken. Het dak gaat er immers maar één keer af. Wellicht kan ook de Drentse Energie Organisatie hier een product ontwikkelen. Met bijvoorbeeld een tiende procent korting voor iedere 100m2?  We wensen de gedeputeerde veel creativiteit toe.’

In zijn antwoord gaf gedeputeerde Tjisse Stelpstra aan dat dit onderwerp met veel dingen samenhangt: economie, volksgezondheid, maar bijvoorbeeld ook met werkgelegenheid en scholing. Drenthe neemt een voorbeeld aan de aanpak in Overijssel en Limburg. Naar zijn idee zou het inderdaad goed zijn dat het Rijk meer doet; de provincie zal Den Haag hier zeker op aanspreken. De koppeling met duurzaamheid en bijvoorbeeld het nog in te stellen Herstructureringsfonds vindt het College van GS zeker belangrijk.

 

 

 

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers