Door op 1 oktober 2014

PvdA Drenthe vraagt aandacht voor laaggeletterdheid in Drenthe

De Statenfractie van de PvdA in Drenthe heeft schriftelijke vragen gesteld over laaggeletterdheid. Statenlid Michel Berends maakt zich zorgen over het hoge percentage Drenten die onvoldoende de Nederlandse taal kunnen lezen en schrijven. Het gestelde doel van 4% lijkt bij lange na niet gehaald te zijn. De sociaal-democraten willen weten wat hier de reden van is en welke stappen er gezet kunnen worden om het doel wel te halen.

Van 8 tot 14 september was het de week van de Alfabetisering. Alfabetisering is een belangrijk onderwerp. Basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen zijn essentieel om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt en een “Leven Lang Leren”. Een tweedeling in de kenniseconomie moeten we te allen tijde zien te voorkomen. Er is een convenant -aanvalsplan- tussen werkgevers, werknemers en overheid  afgesloten voor de periode 2007-2015 in verband met een structurele  aanpak van de laaggeletterdheid in de samenleving (zie www.stvda.nl). In dit document, dat kan rekenen op een breed draagvlak,  is de ambitie geformuleerd om het percentage Nederlanders dat moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen te laten afnemen van circa 1,5 miljoen (10%) naar 4% in 2015. In Drenthe gaat het om ruim 10%, dat wil zeggen 55.000 werkzoekende en niet-werkzoekende laaggeletterden die opgespoord en geactiveerd zouden moeten worden.

De Statenfractie heeft aangedrongen op een Statenontmoeting om met alle betrokken partijen te komen tot een effectieve aanpak van laaggeletterdheid.