4 november 2015

PvdA in Drenthe: Extra aandacht voor leefbaarheid bij langer zelfstandig wonen

Er is een omslag gaande naar een situatie waarin mensen langer zelfstandig blijven wonen, ook als zij in hun functioneren beperkt zijn. De PvdA in Drenthe wil dat meer ouderen en mensen met een beperking op een prettige en veilige manier langer zelfstandig kunnen wonen.

Dat houdt ook in een verbetering van de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte in Drenthe. De inzet is er op gericht om van Drenthe binnen drie jaar de meest toegankelijke provincie van Nederland te maken.

De inzet van de partij is verwoord in actiepunten, waarbij gebruik is gemaakt van de ervaringen en tips van Marnix Norder (foto), voorzitter van het door het kabinet ingestelde Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen. Hij sprak op 27 oktober tijdens een PvdA-bijeenkomst in Westerbork.

Mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en het kabinetsbeleid is daar sterk op gericht. Dat vergt een hele omslag. Gemakkelijk is die opgave niet: de bestaande woningen zijn er vaak niet geschikt voor. Daar komt nog bij dat het aandeel ouderen in Drenthe de komende jaren sterk stijgt. Over 15 jaar zal één op de drie inwoners van Drenthe 65 jaar of ouder zijn. Huizen moeten aangepast worden. Vele verzorgingshuizen en zorginstellingen sluiten of krimpen in en dat brengt met zich mee dat de rol van deze instellingen voor hun eigen bewoners en voor de omgeving door anderen moet worden overgenomen.

Marnix Norder moedigde de talrijke aanwezige raads- en statenleden aan om mee te werken aan experimenten met nieuwe woonvormen. Bijvoorbeeld met het oude hofjes-idee in een nieuwe uitvoering. Mensen die er wonen hebben hun eigen woning, maar ook iets gemeenschappelijks, zoals een tuin. Doordat de mensen vlak bij elkaar wonen, wordt er ook meer samen gedaan; de leefbaarheid wordt er sterk door bevorderd.

Maar hij waarschuwde ook.“Nu steeds meer ouderen en mensen met een beperking zelfstandig blijven wonen in plaats van te verhuizen naar een verzorgingshuis of een andere instelling, begint eenzaamheid een steeds groter probleem te worden. We moeten er alles aan doen om het leefbaar te houden, want anders wordt het zelfstandig wonen een gevangenis.”

Het verbeteren van de leefbaarheid is voor de leden van de PvdA in Drenthe een zeer belangrijk actiepunt. Daarom willen zij dat de gemeenteraad meer te zeggen krijgt over de afspraken die met maatschappelijke organisaties gemaakt worden over het langer zelfstandig wonen. Gemeenten en woningcorporaties zijn verplicht om zogeheten prestatieafspraken met elkaar te maken.

Verder wil de PvdA dat de bewoners of hun vertegenwoordigers op basis van gelijkwaardigheid deelnemen aan het overleg met de maatschappelijke organisaties. Daar kunnen zij de ervaringsdeskundigheid inbrengen, die zeer gewenst is om de toegankelijkheid te verbeteren.

Fractieleden van de PvdA gaan de voor de gemeenten en provincie relevante actiepunten inbrengen tijdens vergaderingen van de gemeenteraad en provinciale staten.

Omdat de behoefte aan een grotere toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte niet ophoudt bij de provinciegrens, roept de PvdA in Drenthe de leden in naburige provincies op om zich daar eveneens voor in te zetten.

Lees de actiepunten

(overgenomen van de site www.ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl)