Door Hendrikus Loof op 6 september 2017

Steun PvdA voor impuls Drentse volkshuisvesting

Onze gedeputeerde Cees Bijl heeft een voorstel ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het verbeteren van de Drentse woningvoorraad. Het gaat dan met name om de kwaliteit van huurwoningen en goedkope koopwoningen. Onze fractie vindt deze ‘impuls volkshuisvesting’ een goede zaak, zo gaf Hendrikus Loof aan in het Drents Parlement.

In veel gemeenten sluit de vraag naar woningen niet goed aan op het aanbod. Hendrikus Loof: ‘We hebben een aantal gemeentelijke Woonvisies doorgenomen en dan zien we dat de problematiek breed wordt onderkend. De ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting volgen zich snel op binnen Drenthe. Zo zetten de vergrijzing in heel Drenthe en ontgroening in grote delen van de provincie zich onverminderd door. Ook de afname van de bevolking in sommige gemeentes speelt een rol, plus de veranderingen in het zorgstelsel, waardoor men zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Daarnaast is er nog de opgave om grote delen van de woningvoorraad te verduurzamen. Kortom, de vraag is niet zozeer gericht op kwantiteit en het toevoegen van grote of minder grote aantallen woningen. Het is veel meer een kwalitatief vraagstuk.’ Wat verder nog speelt is dat veel wijken in de grotere plaatsen in de afgelopen jaren zijn opgeknapt, maar vooral met het oog op behoud. ‘Hier en daar is wel gesloopt en vervangen maar het ging toch ook vooral om het opfrissen van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, terwijl de woningvoorraad slechts mondjesmaat is aangepakt. En dat moet nu wel gaan gebeuren.’

De provincie kan, wat de PvdA betreft, niet aan de kant blijven staan, zo gaf Loof aan: ‘En daarom is het goed een begin te maken met betrokkenheid bij de gemeentelijke volkshuisvestingsopgaven. Zo ziet onze fractie deze regeling dan ook. Als een eerste begin en aanzet. De gemeentes zijn en blijven verantwoordelijk voor het eigen volkshuisvestingsbeleid, maar net zoals bij de kwestie van de binnensteden en de ruimtelijke kwaliteit blijft de provincie niet afzijdig.’

In het Drents Parlement bleek er brede steun voor het voorstel van het College van GS. Gedeputeerde Cees Bijl gaf aan dat gemeenten na lange tijd weer meer aandacht besteden aan de volkshuisvesting. En dat is hard nodig ook: ‘Als we alleen al kijken naar Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen en het oostelijk deel van de Veenkoloniën, dan is er 500 miljoen nodig om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te brengen. De provincie gaat die knelpunten met deze regeling niet wegnemen, maar we hopen wel een beweging in gang te zetten.’

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof