Door Peter Zwiers op 1 oktober 2014

Techniek in Drenthe verdient een extra boost!

De uitvoering van het landelijk gesloten techniekpact is in volle gang. 22 afspraken om de techniek te stimuleren. Ondertussen is het aantal leerbedrijven in Drenthe in deze sector gestegen naar 398 in 2013, waar dat er 374 waren in 2012. Echter, dat is geen reden om te denken dat het allemaal goed gaat en de sector geen extra stimulans kan gebruiken. Nee, er zijn juist extra impulsen nodig om de sector nog verder te helpen. Samen met de O&O-fondsen, werkgevers, opleiders en overheid zou er gekeken kunnen worden naar de volgende punten om te kijken hoe de sector nog verder versterkt kan worden. Juist door gezamenlijk te werken aan oplossingen van huidige knelpunten, worden de risico’s voor de individuele werkgever kleiner en is de kans op het creëren van extra ontwikkelruimte in de technische sector groter.

Koppel het UWV aan de Regionale Opleidingscentra
Binnen de techniek zijn er moeilijk vervulbare functies. Sommige vacatures staan tijdenlang open, terwijl er leerlingen zoekende zijn naar een passende leerbaan. Het is daarbij opvallend dat er geen vaste lijn ligt tussen het UWV en de regionale opleidingscentra. Door deze lijn te gaan leggen, kan er gekeken worden of deze functies om te zetten zijn naar leerbanen. Ontwikkeling binnen de sector van de leerling zal zorgen voor verdere specialisering en een hogere kwaliteit in de techniek.

Intensiveer de techniekweken voor het basisonderwijs
Des te eerder kinderen te maken krijgen met techniek, des te groter is de kans dat ze kiezen voor de techniek. Het imago van smerige handen en grauwe overalls is een grote belemmering voor de sector. Het is echter een beeld dat niet klopt. Door te laten zien hoe de sector er daadwerkelijk uitziet, zal de sector populairder worden. Het is een sector waar perspectief in zit.

Zorg voor een no-risk polis voor BBL-ers in de techniek
Het is en blijft een moeilijk beheersbaar punt voor menig werkgever. Hoe voorkom ik ziekte onder het personeel. Datzelfde risico draagt de werkgever ook voor BBL-ers. Helaas zijn er werkgevers die negatieve ervaringen hebben met BBL-ers, doordat er sprake was van langdurige ziekte. Daardoor neemt het enthousiasme af om dit soort plekken te blijven bieden. Door dit risico weg te nemen bij de individuele werkgever, kan de werkgever zonder al teveel risico dit soort plekken blijven bieden.

Verdubbel het aantal praktijkopleiders in het technisch onderwijs
Praktijkopleiders zijn van groot belang voor de kwaliteit van stages en leerbanen. Het is daarnaast ook een mooi middel om vakmanschap over te dragen op jongere generaties. Menig werkgever heeft ontdekt dat door het inzetten van oudere werknemers de productiviteit toeneemt en de kwaliteit van het werk ook stijgt. Dat lijkt op een win-win situatie. Op dit moment zijn er nog veel bedrijven zonder praktijkopleider, denk daarbij ook aan de ZZP-ers. Door ook dit manco in te vullen, stijgt de kwaliteit van de begeleiding en zal de sector zich nog beter kunnen ontwikkelen.

Betaal de dag school voor BBL-ers van 17 jaar en ouder
Wanneer een BBL-er 17 jaar of ouder is, dient de werkgever ook de dag school door te betalen. Dat betekent dat er een dag wordt doorbetaald waar geen productie tegenover staat. Zeker in tijden waarin de markt zwak is, betekent dat een extra kostenpost voor de werkgever. Door deze uitgave weg te nemen en te beleggen in een provinciaal fonds, kan de werkgever die uren betalen waarin er ook productie wordt geleverd. De kosten van het opleiden van een technische leerling worden daarmee gezamenlijk gedragen.

Creëer bij ZZP-ers ook leerbedrijven
Het aantal ZZP-ers stijgt sterk. Steeds meer werknemers beginnen voor zichzelf. Echter, onder deze ZZP-ers ontstaan weinig stageplaatsen. Dat is erg jammer, want veel van de ZZP-ers beheersen het vakmanschap en hebben voldoende werk om ook een stageplaats of zelfs een BBL-plaats te creeren. Door te verkennen bij welke ZZP-er dit mogelijk is en daarna te werken aan de erkenning door bijvoorbeeld Kenteq, groeit de hoeveelheid leerbedrijven en daarmee ook de ruimte voor stagiairs.

Haal het werkgeversrisico weg wanneer een BBL-er ziek uit dienst gaat
Sinds 2014 is de werkgever verantwoordelijk voor het ziek uit dienst gaan van werknemers. Helaas geldt dat ook voor BBL-ers. Dat geeft een extra belemmering voor de werkgever om werkervaringsplaatsen te genereren. Dit werkgeversrisico dient elders te worden belegd. Door dit weg te halen bij de werkgever, in samenhang met bijvoorbeeld de no-risk polis, ontstaat een klimaat waarbij de werkgever met beperkte risico’s kan investeren in de ontwikkeling van technische leerlingen.

Benoem stagemakelaars voor de technische sector
Het netwerk Jong PvdA Drenthe pleit al langere tijd voor stagemakelaars. Oud werknemers uit de technische sector kennen de branche en kunnen een brug slaan om extra stageplaatsen te genereren. Ook kunnen ze extra aandacht geven aan de stagiair. Daarmee wordt de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven steeds kleiner. Des te beter zij elkaar weten te vinden, des te beter is het voor de ontwikkeling van de sector.

Integreer de scholing van docenten en technisch medewerkers
Docenten dienen op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. De kennis van de docent moet gelijk zijn aan de kennis in het bedrijfsleven. Alleen dan kan de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven worden verkleind. Door docenten mee te laten doen met de scholing die het bedrijfsleven organiseert, blijft het kennisniveau van de docent up-to-date.

Dient dit dan allemaal door de provincie worden betaald en georganiseerd? Nee, dat moet het niet. In gezamenlijkheid dient er naar een oplossing te worden gezocht. Het gaat om een gezamenlijk belang, voldoende goed gekwalificeerd technisch personeel is ook voor werkgevers van groot belang. De bijdrage zal daarom vanuit meerdere partijen moeten komen en zal verder verkend moeten worden.

Al deze punten dienen in gezamenlijkheid te worden beschouwd. Door een totaalpakket aan de sector te bieden, bieden we perspectief en bouwen we aan een gezonde toekomst van de technische sector in Drenthe.

De techniek in Drenthe verdient een extra boost!

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers