Water verbindt!

Door Fien Heeringa op 21 februari 2020

Hoewel we als waterschap Hunze en Aa’s duidelijke kerntaken hebben (veiligheid, voldoende en schoon water) zien we onszelf als een maatschappelijke organisatie en hebben aandacht voor de onderwerpen die leven in de samenleving, zoals bijvoorbeeld energietransitie en klimaatverandering. Samenwerken is daarbij een voorwaarde. Dat geldt ook voor het nieuwe Waterbeheerprogramma (WBP) dat in 2022 moet ingaan en waarin de werkzaamheden en doelen van het waterschap voor 6 jaar worden vastgelegd. De invulling van het WBP komt mede met hulp vanuit het gebied tot stand.

In het WBP zijn de ideeën en wensen van andere organisaties en inwoners van ons beheergebied belangrijke input. Ter voorbereiding op de KRW (kaderrichtlijn water) en het nieuwe WBP zijn eind 2019 twee klankbordgroep bijeenkomsten georganiseerd en zes regionale gebiedsbijeenkomsten (Drentsche Aa, Duurswold, Hunze, Oldambt/Fiemel, Veenkoloniën en Westerwolde).

Het doel van die bijeenkomsten was de aanwezigen te informeren over de opgaven en de voortgang van diverse waterthema’s en om inbreng te vragen over koppelkansen, aanvullingen en aandachtspunten. De verslagen en presentaties per watersysteem zijn voor iedereen beschikbaar via de website (https://www.hunzeenaas.nl/over-ons/waterbeheerprogramma-2022-2027/)

 

Van de aanwezigen hebben we een indruk gekregen in wat er speelt in het gebied. Er werden veel vragen gesteld over:

– Overschrijdingen van stoffen in het water (waterkwaliteit) en hoe los je dat op.

– Veenoxidatie irt vrijkomen CO2 en bodemdaling.

– Beregenen uit grond- en oppervlaktewater (verdeling van schaars water).

– Biodiversiteit.

– Samenwerking met landbouw, gemeenten, provincie.

– Communicatie.

– Belastingstelsel.

Op dit moment wordt er binnen het waterschap Hunze en Aa’s gewerkt aan het inventariseren en verwerken van de vele opmerkingen, suggesties, gedachtenspinsels en adviezen die zijn meegegeven voor het nieuwe WBP. Eind juni wordt het voorontwerp verstuurd naar de klankbordgroep en de deelnemers aan de gebiedsprocessen. En dan volgt het hele traject van inspraak, herschrijven et cetera. Het Rijk mag er vervolgens ook nog wat van vinden en pas in november 2021 kan het Waterbeheerprogramma 2022-2027 worden vastgesteld. Een lang traject, maar het veelvuldig overleg met allerlei belanghebbenden is onmisbaar om te komen tot een gedragen Waterbeheerprogramma.

Fien Heeringa

Lid Dagelijks Bestuur waterschap Hunze en Aa’s namens de PvdA

Fien Heeringa

Fien Heeringa

Mooiste plek in het stroomgebied?     Het hele Drentsche Aa-gebied is prachtig, maar ik loop graag rond bij het Deurzerdiep, dat er elk jaar mooier uit gaat zien! Word blij van…      Mijn 5 kleinkinderen, maar maak me wel eens zorgen om hun toekomst. Zijn wij voldoende duurzaam bezig? In de politiek beland door?    Erfelijk belast. Als

Meer over Fien Heeringa