Werkbezoek PvdA Drenthe aan woningcorporatie Woonborg: samen inzetten op goed en betaalbaar wonen

15 maart 2019

De PvdA-Statenfractie van Drenthe heeft een werkbezoek gebracht aan Woonborg in Vries en daarbij ook verschillende projecten bezocht. Onderwerp van gesprek: wat is er nodig voor goed wonen in Drenthe? Voldoende en betaalbare woningen, van een goede kwaliteit en met veel aandacht voor duurzaamheid. De woningcorporatie werkt daar hard aan en ook de provincie kan hierin een rol vervullen.

Bij het begin van het werkbezoek gaf directeur Esther Borstlap een introductie op het werk van Woonborg. Al 101 jaar werkzaam in het belang van de volkshuisvesting; begonnen in Annen en Vries en later uitgebreid naar Roden en Haren. In 2001 verder gegaan onder de huidige naam en dus werkzaam in vier gemeenten. Circa 60 medewerkers beheren zo’n 5.000 woningen, waarvan 90 procent een huur heeft onder de 600 euro per maand. Waarmee een eerste belangrijk onderwerp genoemd is: betaalbaarheid. Maar daarnaast gaat het om bereikbaarheid: het kunnen aanbieden van voldoende woningen. En om de kwaliteit ervan, waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Deze drie ‘ballen’ probeert Woonborg gelijktijdig in de lucht te houden, aldus Borstlap. Daarbij vindt intensief overleg met de huurders, zowel over het beleid als bij de ontwikkeling van concrete projecten. ‘Het is belangrijk dat zij achter de plannen staan en het gevoel hebben: dit is goed voor onze buurt.’ Een lastig punt hierbij is wel dat de investeringsruimte van corporaties nog steeds beperkt wordt (met name door de verhuurdersheffing uit Den Haag) terwijl tegelijkertijd allerlei eisen en opgaven op hun bordje worden neergelegd. De komende jaren loopt de verhuurdersheffing voor Woonborg op tot circa 3 miljoen euro, 10 procent van de jaaromzet.

Onder leiding van Baukje de Jager, Hilda Manzeza en Jan van Goor werd hierna de braakliggende locatie aan de Tynaarlosestraat bezocht. Hier gaat Woonborg 15 sociale huurwoningen bouwen volgens het principe van ‘erfwonen’. Bewoners krijgen geen eigen tuin maar beheren en bewonen het gebied gezamenlijk. Een andere innovatie hier is dat het project is aangewezen als ‘pilot’ voor het circulair bouwen dat Woonborg samen met de andere corporaties in Drenthe onderzoekt. Het hergebruik van (steeds meer schaarse) grondstoffen en bouwmaterialen staat hierbij voorop.

Daarna werden de 8 woningen aan de Holtenweg bekeken; gebouwd volgens de Nul Op de Meter-uitgangspunten. Het zijn levensloopbestendige en zeer duurzame woningen, waarvan de oudere bewoners intensief worden begeleid in hoe zij deze het beste kunnen bewonen. Dat geldt met name voor het omgaan met de nieuwe techniek in de woning, zoals de display in de woonkamer waarop het energieverbruik van de woning wordt aangegeven.

Bij het slot van het bezoek gaf PvdA-Statenlid Hendrikus Loof aan dat corporaties – samen met gemeenten – een belangrijke rol hebben voor de volkshuisvesting in Drenthe. De provincie kan hier met haar beleid een ‘plus’ op zetten, aldus Loof. Dat gebeurt bijvoorbeeld al met de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit die de provincie ter beschikking stelt aan gemeenten, om projecten mee van de grond te helpen. Ook de komende jaren moet de provincie actief meedoen vindt de PvdA, zowel bij het stimuleren van nieuwbouw als in de verbetering en verduurzaming van bestaande woningen. En daar dus ook geld voor beschikbaar stellen.

Lees hier de opiniebijdrage van Hendrikus Loof in het Dagblad van het Noorden over dit onderwerp.