Door Anneke Lubbers op 27 februari 2013

Werkbezoek waterschap Reest en Rieden te Meppel

Op woensdag 27 februari heeft de Statenfractie een werkbezoek gebracht aan Waterschap Reest en Wieden in hun kantoor in Meppel. Ook waren er leden van de gemeenteraadsfracties van Meppel, Hoogeveen en Midden-Drenthe aanwezig (deze gemeentes vallen immers ook onder dit waterschap). We werden zeer hartelijk door dijkgraaf Marga Kool en het gehele Dagelijks Bestuur van het Waterschap ontvangen.

Fusies

Na een korte kennismakingsronde werd eerst de bedrijfsfilm van het Waterschap bekeken. Dit gaf al een goede kijk op de werkzaamheden die door het Waterschap worden verricht.

Daarna ging de dijkgraaf in op de rijke, lange historie van de waterschappen. Opmerkelijk dat er vroeger duizenden waterschappen in Nederland bestonden. Landelijk zijn die gefuseerd naar 24; in Drenthe zijn ze gefuseerd van 250 naar 4. In de huidige tijd is de vorming van grotere bestuurseenheden actueel en wordt zelfs gesproken van het onderbrengen van waterschappen bij provincies. Als belangrijke reden is wordt daarvoor aangevoerd dat op deze wijze de bestuurlijke drukte kan worden verminderd.

Spijtig genoeg wordt deze problematiek wat het waterbeheer betreft bekeken vanuit de bestuurlijke invalshoek. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de functie van het waterschap dat uitgaat van de beheersing van de stroomgebieden. Stroomgebieden stemmen niet altijd overeen met de provincie grenzen.

Democratisch gelegitimeerd

Het bestuur van het Waterschap wordt gevormd door vertegenwoordigers van burgers, bedrijven, agrariërs en natuur. Maar de verschillende belangen worden unaniem gediend. Uiteraard is in dit verband gesproken over geborgde en ongeborgde zetels. Geborgde zetels zijn die zetels in het bestuur die niet rechtstreeks gekozen kunnen worden door de ingezetenen, maar die bezet worden door vertegenwoordigers aangewezen door de sectoren bedrijven, landbouw en natuur. De PvdA vindt al heel lang dat dit kiesstelsel niet meer van deze tijd is (stamt nog uit de tijd dat alleen de adel en grootgrondbezitters rechten hadden en er nog geen vrouwenkiesrecht en algemeen kiesrecht bestond). De aanwezige dagelijkse bestuurders waren overigens wel van opvatting dat zij “democratisch gelegitimeerd” waren.

Veiligheid

De volgende verkiezing voor het Waterschapsbestuur is in 2015 en valt samen met de Provinciale verkiezingen. Het Waterschap is een organisatie in ontwikkeling, gaat mee met haar tijd en werkt hierin meer dan vroeger samen met gemeenten en provincies.

De belangrijkste taken van een Waterschap bestaat uit het zorgen voor veiligheid. Bij droogte wordt extra water ingelaten en in natte perioden moet het mogelijk zijn dat overtollig water op een veilige manier afgevoerd kan worden dan wel opgeslagen in opvanggebieden. Het waterschap wordt de laatste tijd wel vaker al in het begin van de planvorming betrokken bij de opstelling van ruimtelijke plannen. Bezien vanuit het waterschap dient het water leidend/ordenend te zijn bij de opstelling van plannen en het is daarom goed van meet af aan mede aan tafel te zitten. Kernactiviteit voor de komende tijd is dus het Integraal waterbeheer.

Tarievendiscussie

De beeldvorming is dat het waterbedrijf duur is, dat ze dure kantoren hebben, dat ze veel reserves hebben. Risicoreserve blijven nodig. Daarnaast heeft het Waterschap natuurlijk ook te maken met de BTW verhoging van 19 naar 21% en de andere Rijksbezuinigingen. De kostenstijgingen zitten in investeringen, niet in personeel en gebouwen. De hoogte van de tarieven die de burger moet betalen wordt negatief beïnvloed door de omvang van de natuurgebieden binnen de grenzen van het waterschap. Een natuurgebied draagt verhoudingsgewijs weinig bij aan de inkomsten van een waterschap.

Veel natuur, dat dus wordt ontzien, betekent dat de agrariërs en burgers meer moeten bijdragen aan de inkomsten van het Waterschap. Als troost zou daartegen in gebracht kunnen worden dat men in een mooi gebied woont.

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Nieuwe Rijksweg 33 9481 AP Vries

Meer over Anneke Lubbers