Door op 29 april 2015

Ambitieus collegeakkoord voor een dynamisch Drenthe

´Het collegeakkoord akkoord straalt ambitie uit. Ambitie om te werken aan een dynamisch en ondernemend Drenthe. En het opstellen van een akkoord op hoofdlijnen straalt ook vertrouwen uit. Vertrouwen in samenwerking met elkaar, met de Staten en met gemeente en de vele partners in de provincie en daarbuiten. De PvdA is blij dat er een akkoord is op hoofdlijnen en zal het debat met het college en de partijen in deze Staten graag en constructief aan gaan.´ zo startte fractievoorzitter Roelie Goettsch haar bijdrage in eerste termijn tijdens het debat van 29 april over het collegeakkoord. Ze vervolgde:
´Vele punten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA zien wij terug in dit akkoord. Een paar wil ik eruit lichten:
Werk en economische ontwikkeling: Werk voor iedereen: ongeacht opleidingsniveau of leeftijd. Samenwerking om dat te realiseren met bedrijfsleven en onderwijs wordt breed gezocht, niet alleen bij de partners tot nu toe maar ook met de blik op onze zuider- en oosterburen. De fractie ondersteunt deze inzet van harte. Het hebben van werk is een niet te onderschatten waarde in het leven van mensen.
Ruimtelijk Drenthe met een goede en zichtbare balans tussen economie en ecologie. Tussen steden en dorpen, bedrijfslocaties en natuur. Ook hier volop ruimte om te ontwikkelen en ook hier zal het debat gevoerd worden. Aandacht voor de vergrijzing als gegeven, voorzieningen beschikbaar en bereikbaar in steden en op het platteland, voor de PvdA een belangrijke basis voor het goed kunnen wonen in Drenthe, ook wanneer door ouderdom langzaam de gebreken komen. Wij zien daarin dorpshuizen ++ als voorbeeld van het combineren van bedrijvigheid en voorzieningen.
Het voortzetten van de basistaken in het sociale domein is voor de PvdA een belangrijk punt in dit akkoord. Een nieuwe beleidsnota Sociaal Domein zal inhoudelijk handen en voeten moeten geven aan dat beleid. Belangrijk dat de provincie daarin verantwoordelijkheid neemt om met partijen in gesprek te gaan. Ook het met voorrang oppakken van het ontwikkelen van een Cultuuragenda heeft onze warme instemming. Er waren al geluiden uit het werkveld om daarin ondernemerschap en subsidiering op een andere manier in balans te brengen. Wij zien dat ook maar hechten aan een solide subsidiebasis zodat er ook ruimte is om vanuit dat fundament cultureel ondernemerschap uit te oefenen.
De financiële paragraaf is ook op hoofdlijnen. Wij zien de verdere uitwerking tegemoet bij de voorjaarsnota. Een verheugend onderdeel is dat de bezuinigingsscenario’s niet meer als zwaard van damocles boven deze ambitieuze plannen hangen.´

Goettsch sloot af met een compliment voor de formateur dhr Brink dat hij met CDA, Christenunie en Pvda tot een ambitieus akkoord op hoofdlijnen is gekomen: ´In het Dagblad van het Noorden las ik in een artikel dat er in Groningen beleidsmatig veel op de schop wordt genomen maar dat in Drenthe alles bij hetzelfde blijft. Wij ervaren dat heel anders. Met dit akkoord leggen de coalitiepartijen een andere route open om doelstellingen te realiseren. Door erop uit te gaan, door een heldere visie te combineren met een uitnodiging om mee te doen. De portefeuilles zijn ook niet verdeeld op zetelaantal maar op inhoud. Dat getuigt van lef en van elkaar iets gunnen maar er ligt ook een forse opgave. Het vraagt ook van ons als Staten een cultuuromslag. Wij kunnen op een actieve manier met het college aan het werk gaan. De PvdA-fractie in deze Staten neemt die uitnodiging en uitdaging graag aan.´