Door op 10 maart 2015

Drenthe biedt kansen voor iedereen!

Door met herstel
Werk, werk en nog meer werk! Dat moet het devies voor de aankomende periode zijn. Ons land herstelt langzaam maar zeker van de zware, wereldwijde economische crisis. Het huidige regeringsbeleid is altijd gericht geweest op het herstellen van de economische stabiliteit en het toekomstbestendig maken van onze landelijke economie, ons zorgstelsel én ons pensioenstelsel. Een enorme opgave die moeilijke en impopulaire keuzes noodzakelijk maakte en die veel mensen en gezinnen hebben geraakt. Ouderen en ambtenaren zagen hun besteedbaar inkomen dalen. Door het verliezen van hun baan zakte voor vele duizenden mensen het fundament onder hun bestaan weg. Nu is de tijd écht gekomen om de mensen die door het noodzakelijke crisisbeleid enorm op de proef zijn gesteld te helpen aan werk waarmee ze rond kunnen komen en waaraan zij eigenwaarde kunnen ontlenen. Werk dat aansluit bij hun vooropleiding, bij hun ambities en bij de regionale arbeidsmarkt. Nu is het tijd om te investeren in werkgelegenheid: geen nieuwe bezuinigingen meer, zoals D66 en CDA voorstellen, maar ruimte voor nieuwe banen!

Werkgelegenheid: kansen voor iedereen!
De werkloosheid blijft een punt van grote zorg, ook in Drenthe. De PvdA-Drenthe wil werk maken van werk. Ook de provinciale overheid heeft hierin wat de PvdA Drenthe betreft een belangrijke rol te spelen. Ondanks het feit dat het bedrijfsleven, het MKB, de dienstensector en de toeristische sector, de grootste banenmotors in Drenthe vormen, kan het bestrijden van de werkloosheid niet volledig worden overgelaten aan de markt: wij blijven ons inzetten om de groeiende kloof tussen arm en rijk door teveel marktwerking tegen te gaan. We moeten van tegenstellingen tussen kansarm en kansrijk naar individuele kansen om eigen competenties ten dienste van onze samenleving te kunnen ontplooien.

Daarom verdienen ook werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen om een bestaan op te bouwen in Drenthe. De provincie moet hierin het voortouw nemen door bij het aanbestedings- en inkoopbeleid minimaal 5% van de aanbestedingssom in te zetten voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat daarbij de regels van de geldende cao worden nageleefd en werknemers niet worden uitgebuit is voor de PvdA van groot belang. Goed voorbeeld doet volgen: ook bedrijven moeten hierin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Daarnaast wil PvdA-Drenthe succesvolle banenplannen, zoals het project ‘Vierkant voor werk’ van de gemeenten Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg, blijven ondersteunen en inzetten op een goede aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt. De aanpak van laaggeletterdheid, het leren van Duits op school, de overdracht van vakkennis van oudere werknemers op jongeren via een Gildesysteem en investeren in goede vestigingsvoorwaarden voor bedrijven: de werkloosheid vergt een gecombineerde aanpak!

Kortom: we willen investeren in banen voor iedereen, van LBO tot WO, want iedereen verdient een goed inkomen en een zorgeloos bestaan!