Door op 28 januari 2015

Ons Drenthe heeft toekomst!

Onze samenleving staat de komende jaren voor grote uitdagingen, die vragen om soms moeilijke keuzes en solide overheidsbeleid. Een actieve overheid die stuurt waar nodig en die maatschappelijke initiatieven vanuit de samenleving en het bedrijfsleven stimuleert. Die optreedt tegen negatieve invloeden van groeiende sociale tegenstellingen tussen arm en rijk, te veel marktwerking en winstbejag als hoogste doel.

Werk en meedoen

Herstel van werkgelegenheid heeft voor de PvdA Drenthe de hoogste prioriteit. Als overtuigde sociaaldemocraat sta ik voor een tolerante en sociale samenleving, waaraan iedere persoon, ongeacht afkomst, sekse of leeftijd naar vermogen kan bijdragen. Op dit moment wordt teveel mensen die mogelijkheid, zijn of haar talenten in te zetten voor de samenleving, door een gebrek aan banen belet. Uit ervaring weet ik dat langs de kant staan niet alleen de economische basis voor een zelfstandig bestaan ondermijnt. Het vreet ook aan de eigenwaarde van personen.

De eerste prioriteit van de PvdA Drenthe is dan ook het op peil brengen van de werkgelegenheid binnen de provincie. Niet alleen jongeren, ook oudere werknemers moeten beter aansluiting kunnen vinden op de Drentse arbeidsmarkt. Jongeren moeten in Drenthe toekomstperspectieven krijgen en hier een bestaan op kunnen bouwen. Alleen een sterke, duurzame en innovatieve regionale economie kan dergelijke mogelijkheden bieden.

Regionale samenwerking

Daarbij is regionale samenwerking met andere gemeenten, provincies en over de grens in Duitsland een belangrijke voorwaarde. Voor Meppel betekent dit onder andere regionale samenwerking met Zwolle en Kampen rondom de ontwikkeling van de Meppeler haven als economische motor, maar ook de economische kansen die Meppel als groeikern voor zowel de omliggende plattelandsgemeenten én Zuid-Drenthe kan bieden als dé schakel tussen West- en Midden-Nederland, Noord-Nederland en Duitsland. Denk daarbij aan duurzame ontwikkelingen in de agrarische sector en, in samenhang daarmee, de verdere uitbouw en facilitering van een groene ‘agrifood’-industrie in Meppel.

Een Drenthe met perspectief

Opleidingen moeten goed aansluiten op het beroepsperspectief in Drenthe. Ook de leefbaarheid in zowel de stedelijke centra als ook het platteland moet, in termen van woningaanbod, onderwijs, goede openbare voorzieningen zoals laagdrempelige zorg en goede OV-verbindingen en een actief verenigingsleven, een bindende factor zijn. Ik zet hier namens de PvdA Drenthe vol op in!

De toerisme- en recreatiesector vormt een belangrijke banenmotor: Drenthe is en blijft dé provincie voor natuur en recreatie. Zuidwest-Drenthe biedt hiervoor talloze mogelijkheden. Ook daar zie ik nieuwe kansen voor sport- en cultuurevenementen, die volop ondersteuning vanuit de provincie zouden moeten krijgen. Denk hierbij aan de door de PvdA Drenthe in het leven geroepen combinatiefunctionarissen, het platform Sport Drenthe en de blijvende ondersteuning van cultuuruitingen zoals evenementen, musea en theaters.

Ik ga kortom voor een Drenthe met toekomstperspectief, waar wonen, werken en recreëren in een leefbare, duurzame en veilige omgeving mogelijk is en ook voor latere generaties gewaarborgd blijft.

Dat is waar ik samen met de PvdA Drenthe voor sta. Stem daarom op 18 maart PvdA voor een sterk, sociaal en mooi Drenthe. Ons Drenthe heeft toekomst!