Door op 28 mei 2015

PvdA Drenthe bezorgd over effecten belastingverhoging recreatiesector

De Statenfractie van de PvdA in Drenthe deelt de bezorgdheid van de branchevereniging voor recreatieondernemers in Nederland (Recron) over de mogelijke effecten die de voorgenomen BTW-verhoging op de Drentse vrijetijdseconomie kunnen gaan hebben, en met name de gevolgen voor de werkgelegenheid.

Staatssecretaris Wiebes is voornemens in het kader van de hervorming van het belastingstelsel de BTW te verhogen van 6 naar 21 procent, wat directe gevolgen zal hebben voor de Drentse recreatiesector.

BTW-verhoging leidt tot banenverlies

De recreatiesector is een belangrijke economische sector in de provincie Drenthe en biedt werk aan 44.000 personen, ofwel 6,6 procent van de totale beroepsbevolking in de provincie. Uit onderzoeken is gebleken dat rekening gehouden moet worden met fors banenverlies in de recreatiesector wanneer de voorgenomen BTW-verhoging wordt doorgevoerd. Dit komt mede door de gevoeligheid van deze sector voor prijseffecten. De ambitie van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Drenthe om van Drenthe vrijetijdsprovincie nummer 1 te maken en om daarmee ook de werkgelegenheid in Drenthe te stimuleren kan door de voorgenomen landelijke belastingmaatregelen in het gedrang komen.

Laagdrempelige subsidieregeling

De PvdA-fractie is bezorgd dat door de voorgenomen BTW-verhoging juist de groep mensen met kleine banen extra hard zal worden getroffen door dalende werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie in Drenthe en dus, na jarenlange banengroei in de Drentse vrijetijdseconomie, zal leiden tot een stijging van de werkloosheid in deze sector.

De PvdA fractie heeft hierover vragen gesteld aan het College. Zij wil onder meer weten hoe het College om wil gaan met verdere stimulering van de recreatiesector (en werkgelegenheid hierin). Ook wil de fractie weten of het College er vertrouwen in heeft dat de negatieve gevolgen middels subsidieregelingen zoals het LEADER-project (deels) kunnen worden ondervangen.

De PvdA-fractie vindt het erg belangrijk dat deze subsidieregeling zo laagdrempelig mogelijk blijft, zodat ook kleine recreatieondernemingen succesvol een subsidieaanvraag kunnen doen om te investeren in vernieuwing en innovatie van hun aanbod en daarmee meer toeristen te trekken.