Door op 2 oktober 2015

PvdA Drenthe: “Hoe kijkt Gedeputeerde Staten aan tegen draagvlak windmolens?”

De Statenfractie van PvdA Drenthe heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de recente uitspraken van gedeputeerde Stelpstra in de media over draagvlak voor de plaatsing van windmolens in de Veenkoloniën. Die betoogde in het NCRV-programma De Monitor dat er niet altijd draagvlak kan en hoeft te zijn voor overheidsbeleid.

De PvdA Drenthe vraagt het college onder meer hoezeer het zich wil inzetten om het Rijk ervan te overtuigen om een plan te maken dat meer recht doet aan de belangen van de omwonenden. De PvdA vindt verder dat de afspraken die VVD, PvdA, CDA en CU in het collegeakkoord over energie hebben gemaakt onder meer hierop gericht zijn en dat draagvlak hiervan een onderdeel is.

Ook wil de PvdA van het college weten of uitspraken over het al of niet plaatsen van windmolens op andere locaties dan in de Veenkoloniën te vroeg komen, wanneer de inpassingsprocedure in de Veenkoloniën nog niet is afgerond. Dit naar aanleiding van het nieuws dat het aanbod van de gemeente Meppel om windmolens in die gemeente te plaatsen is afgewezen door Gedeputeerde Staten, omdat dit niet binnen de door het Rijk opgelegde plannen zou passen.